Beleidsplan

Stichting Mi Amigo

Inleiding

Hoe wel het vaak een ‘ver van je bed show’ lijkt, heerst er ook in Nederland armoede. Uit de statistieken van het CBS blijkt dat er nog steeds 7,9% van alle huishoudens in Nederland leeft in armoede.

Armoede komt gemiddeld het meeste voor onder kinderen, 90-plussers, eenoudergezinnen, werkende armen en mensen met een migratieachtergrond.

Mensen die in armoede leven worden door verschillende instanties geholpen om aan primaire levensbehoefte te komen. Geld voor secundaire levensbehoefte is er vaak niet of nauwelijks. Doordat er geen geld is voor andere dingen ontstaat vaak sociale uitsluiting. Mi Amigo is er om deze doelgroep weer even ‘mens’ te laten voelen. Mi Amigo zet zich in om activiteiten en-/of producten waar normaliter geen geld voor is te realiseren.

Mi Amigo wil zich op dit moment richten op het aangaan van samenwerkingen met stichtingen die al bekend zijn met mensen die aangesloten zijn bij bijvoorbeeld de voedselbank, kledingbank, speelgoedbank etc. Omdat de stichtingen al contact hebben gelegd met de mensen waar Mi Amigo zich op wil richten is dit een mooie ingang om in contact te komen met de juiste doelgroep. Daarnaast kan Mi Amigo van grote meerwaarde zijn voor andere stichtingen omdat de groep vrijwilligers die Mi Amigo bezit vele connecties heeft die zinvol zijn als het aankomt op donaties en andere zinvolle bijdrage.

Wanneer de stichting Mi Amigo meer bekendheid en vrijwilligers heeft opgebouwd is het mogelijk om de hulp in de toekomst te verbreden. Dit kan doormiddel van het aanmelden van ‘Amigo’s’, wat inhoudt dat iemand een gezin of persoon kan aandragen bij de stichting. Voldoet deze aanmelding aan de eisen dan zal de stichting hulp bieden aan deze persoon/personen op de manier zoals is aangedragen.

Het is de bedoeling dat Mi Amigo geen kosten maakt, dit betekent dat niets wat de stichting doet geld mag kosten. Deze kosten moeten allemaal gedekt worden doormiddel van vrijwillige bijdrages of donaties. De stichting begint met een startkapitaal wat is gedoneerd van €20.000 euro. Dit startkapitaal wordt alleen gebruikt voor het bekostigen van de eerste projecten.

Missie en visie Mi Amigo

Onze missie:

De missie van Mi Amigo is het verlenen van (financiële) hulp en zo het verzachten van armoede. Met als doel het voorkomen van sociale uitsluiting. Dit willen we actief doen, we zetten daarom zelf projecten op als foundation. Dit wordt uitsluitend gedaan doormiddel van vrijwilligers, donaties en sponsoring.

Onze visie:

Het oplossen van het armoedeprobleem in Nederland is natuurlijk onmogelijk. Onze visie is daarom om de armoede die heerst in Nederland te verzachten. Dit door het kenbaar te maken en door actief projecten te organiseren vanuit de foundation. We hopen dat we hiermee zoveel mogelijk vrijwilligers en sponsoren aan onze kant krijgen zodat we samen het probleem op grote schaal kunnen verzachten. Belangrijk is om zoveel mogelijk mensen in te lichten over het spelende probleem, zodat er begrip voor de situatie ontstaat. Daarnaast is het belangrijk om goede informatie over te brengen zodat vrijwilligers en sponsoren weten op welke manier ze kunnen helpen. Daarnaast willen we graag samenwerkingen aan gaan met instanties die deze soortgelijke doelgroep ook ondersteunen, zo hopen we zoveel mogelijk armoede te kunnen verzachten.

Doelstellingen:

  • Het verzachte van armoede aan mensen die leven in armoede. Een ‘verlengstuk’ zijn van de voedselbank, om deze doelgroep te voorzien in secundaire levensbehoefte om zo zoveel mogelijk sociale uitsluiting te voorkomen.
  • Het leggen van samenwerkingsverbanden om zo zoveel mogelijk bekendheid te creëren voor het probleem.
  • Gesprekken aangaan met diverse soortgelijke stichtingen/organisaties om zo dicht mogelijk bij de juiste doelgroep te komen.
  • Het verspreiden van informatie om zo inzicht te geven in het probleem ‘armoede’ en onder de aandacht te brengen bij organisaties die kunnen bijdragen aan hulp.

Strategie

Het probleem armoede willen we verzachten door projecten te realiseren waar de doelgroep mee geholpen is. Dit zijn uiteenlopende projecten passen bij de hulp die nodig is voor deze doelgroep. Dit kan zijn door eigen projecten op te zetten vanuit stichting Mi Amigo of door samen te werken met organisaties/stichtingen die een soortgelijk doel ondersteunen.

Huidige situatie:

Op dit moment zijn we druk bezig met het opstarten van samenwerkingsverbanden. Met een aantal soortgelijke organisaties zijn de eerste contacten gelegd om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Daarnaast zijn we contact aan het leggen met stichtingen zoals de voedselbank, speelgoedbank, kledingbank en soortgelijke. Deze zijn bekend met de doelgroep die wij willen helpen, ook hebben deze stichtingen de personen al ‘gescreend’ zo weten we zeker dat de hulp die we verlenen bij de juiste persoon komt.

Voor nu is het belangrijk om de eerste projecten te gaan realiseren zodat we andere organisaties kunnen informeren en betrekken bij onze stichting.

Organisatie:

KvK nummer 82377626
RSIN 862442540
ANBI-status Erkend (klik hier)
CBF-erkenning Erkend (klik hier)
Contact Breukrand 505, 5403 LK Uden
0620550511
info@miamigofoundation.nl

Bestuur:

Voorzitter Amy Deelen
Penningmeester Jeffrey Voorn
Secretaris Jay Streeter

Alle bestuursleden werken volledig op vrijwillige basis, dit geldt voor alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de Mi Amigo Foundation.

Financiën:

100% van het ingezamelde of gesponsorde geld wordt in de projecten gestopt. Er worden geen kosten gemaakt of gedekt met geld/donaties van de stichting. Dus alle donaties die gedaan worden wordt alleen gebruikt voor het realiseren van de projecten. Tegenvallende kosten worden gedekt door een donateur, deze zorgt ook voor een startkapitaal van €20.000 om de eerste projecten te bekostigen.

Het werven van gelden:

  • Doneren via de website www.miaamigofoundation.nl
  • Partners vinden die een toevoeging willen doen aan hun webshop. Bij het afrekenen vermelden dat je een x bedrag extra kan ‘betalen’, dit wordt gedoneerd aan Mi Amigo.
  • Sponsoren zoeken per project.
  • Partners zoeken die maandelijks een percentage van de winst willen afdragen.
  • Donaties van goederen/producten per project.

Beheer en besteding van het vermogen:

De stichting heeft een startkapitaal van €20.000, dit geld wordt gebruikt om de eerste projecten te financieren. Overige kosten denk aan; drukwerk, huur van materiaal etc. wordt bekostigd door de vrijwilligers van de stichting of worden mogelijk gemaakt doormiddel van sponsoring. Alle donaties die de stichting binnen krijgt dienen als vermogen voor (aankomende) projecten. Er wordt dus geen buffer opgebouwd voor tegenvallende opbrengsten of om vrijwilligers te vergoeden.