Als je geld doneert aan Stichting Mi Amigo dan gelden algemene voorwaarden. Je doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

Stichting Mi Amigo, statutair gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82377626, hierna verder te noemen: Stichting Mi Amigo.

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 16:00 uur. Zaterdag en zondag en op feestdagen gesloten.

Email: info@miamigofoundation.nl

Stichting Mi Amigo is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

 1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.
 2. Donatie: een door de gevende partij aan Stichting Mi Amigo geschonken geldbedrag
 3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Stichting Mi Amigo
 4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van Stichting Mi Amigo, een donatie doet aan Stichting Mi Amigo
 5. Statuten: Stichting Mi Amigo heeft tot doel het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen en het voorkomen van verspilling van goed voedsel
 6. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van Stichting Mi Amigo aan Stichting Mi Amigo
 7. Ontvangende partij: de rechtspersoon Stichting Mi Amigo die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Stichting Mi Amigo
 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Stichting Mi Amigo behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Stichting Mi Amigo

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan Stichting Mi Amigo.
 2. Stichting Mi Amigo is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.
 3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Stichting Mi Amigo nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Stichting Mi Amigo is bijgeschreven.
 4. Aansprakelijkheid: Stichting Mi Amigo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Stichting Mi Amigo voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Stichting Mi Amigo.

Artikel 4. Rechten gevende partij

 1. De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan info@miamigofoundation.nl

Artikel 5. Plichten Stichting Mi Amigo

 1. Stichting Mi Amigo verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
 2. Stichting Mi Amigo neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Stichting Mi Amigo aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
 3. Alle personen die namens Stichting Mi Amigo bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens. Zie verder ons privacy beleid.

Artikel 6. Plichten gevende partij

 1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
 2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
 3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
 4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 5. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

 1. Stichting Mi Amigo verwerkt de door de gevende partij aan Stichting Mi Amigo verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld. Zie verder ons privacy beleid.
 2. Deze persoonsgegevens worden door Stichting Mi Amigo verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen aan info@miamigofoundation.nl.
 4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Stichting Mi Amigo geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. Stichting Mi Amigo heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 8. Cookies

 1. Stichting Mi Amigo maakt gebruik van cookies op delen van haar website, niet op het deel waar de donaties worden behandeld.

Artikel 9. Slotbepalingen

 1. Het privacy beleid die Stichting Mi Amigo hanteert zijn onverkort van toepassing.